Arbetsrätt

Fugleberg Advokater är specialister inom området arbetsrätt och bistår både arbetsgivare och enskilda arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden. Vi anlitas ofta för så kallade ”second opinions” avseende juridisk rådgivning lämnad av fackliga ombudsmän och av arbetsgivarorganisationer.

För arbetsgivare

Frågor av arbetsrättslig karaktär uppkommer dagligen hos alla arbetsgivare. I ansvaret att leda och fördela arbetet ingår det naturligt att fatta beslut i viktiga personalfrågor. Ibland är det enklare frågor, som med lätthet går att hantera, andra gånger är det mer komplexa situationer som kräver eftertänksamhet och erfarenhet. 

Om det blir fel riskerar företaget att tvingas betala skadestånd på allt från några tusen till i värsta fall hundratusentals kronor. Fugleberg Advokater lämnar kostnadseffektiv rådgivning i alla typer av arbetsrättsliga ärenden och biträder klienter vid förhandlingar och tvister.

För medarbetare

Fugleberg Advokater bistår med kvalificerad och kostnadseffektiv rådgivning till enskilda arbetstagare vid exempelvis felaktiga uppsägningar och avskedanden, vid omreglering av anställningsavtal, och lönefordringar. Juridisk hjälp ges även avseende frågor om semester, sjukdom, rehabilitering, föräldraledighet och vid diskriminering. Vi biträder även arbetstagare vid uppkomna arbetsmiljöproblem såsom mobbing och trakasserier, även sådana av sexuell art.

Exempel frågor som kan bli aktuella:

– Vilka krav kan jag ställa på min personal?

– Om en medarbetare eller chef missköter sig, vad gör jag som arbetsgivare?

– Vad är skillnaden mellan en erinran och en varning? När lämnas sådana?

– Vad gäller om jag vill säga upp en medarbetare för att denne missköter sig?

– Vad är skillnaden mellan en uppsägning och ett avsked? Vilken formalia gäller?

– Vad händer om mitt företag tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist?

– Gäller samma regler för de som inte är med i facket som för alla andra?

– Jag har personal som sjukskriver sig och “vabbar” i mycket högre grad än andra medarbetare, vad kan jag göra åt det? Kan man kontrollera om mina medarbetare fuskar?

– När måste jag MBL-förhandla? Vad händer om jag missar
det eller vägrar?

Fugleberg Advokater bistår även med juridisk hjälp i frågor avseende omorganisationer, tillämpning av konkurrens- och sekretessklausuler samt skydd för företagshemligheter samt driver processer för företags räkning avseende avsked/uppsägningar mm.

Kostnader

Fugleberg Advokater arbetar kostnadseffektivt och har förståelse för att det är viktigt för klienten att kunna förutse vilka kostnader ett framtida uppdrag kan komma att föranleda.
I många fall kan byrån redan innan uppdraget påbörjas lämna ett förväntad kostnad för uppdragets utförande.


Våra klienter faktureras, vid längre uppdrag, alltid månadsvis vilket leder till att klienterna aldrig får en “obehaglig överraskning” vid uppdragets slutförande.

Privatpersoner kan under vissa omständigheter ansöka om rättshjälp då staten står för en del av kostnaden. Mer om detta går att läsa under avsnittet “Rättshjälp”.

Rättsskydd, alltså ekonomisk hjälp via din hemförsäkring går i princip inte att få.